Warunki wspó?pracy

Warunki współpracy
§ 1. Informacje ogólne
1. Właścicielem serwisów internetowych ceramika-reklamowa.com.pl, side.com.pl i gadzetydlafirm.com.pl jest SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik, z siedzibą w Radzyminie, ul. Batorego 1, 05-250 Radzymin.
NIP: 548-213-30-20, Regon 072703659, zwany dalej Sprzedającym
2. Zawartość W/w serwisów internetowych nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego a jedynie jest zaproszeniem do składania zapytań ofertowych.
3. SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik realizuje wyłącznie zamówienia dokonywane przez firmy i instytucje.
4. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej !
5. Wszystkie podane na w/w strona ceny, są cenami netto i nie zawierają podatku Vat ( 23%) ani kosztów znakowania.
§ 2. Składanie zamówień
1. Zamówienia należy składać pisemnie: pocztą email na adres info@side.com.pl lub faksem na numer 22/ 10 10 157.
2. Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie.
3. Zamówienie jest traktowane jako przyjęte do realizacji dopiero w chwili kiedy pracownik SIDE Agencja Reklamowa prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
4. Wysłane potwierdzenie zamówienia przez danego handlowca jest przedstawieniem warunków realizacji składanego zamówienia. Klient składając zamówienie w SIDE Agencja Reklamowa, jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi warunkami współpracy i w pełni je akceptuję.
5. Każdorazowa zmiana warunków realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia powinna być dokonywana w ciągu 24h (nie dotyczy zamówień Last Minute) od przesłania potwierdzenia zamówienia i przekazywana w formie pisemnej.
6. Zamówienie uważa się za zrealizowane w całości, również w przypadku, jeżeli następuje odstępstwo od zamówionej ilości w wysokości +/- 5 %.
7.  Faktura zostaje wypisana na ilości rzeczywiste w terminie 7 dni od daty sprzedaży.
8.W przypadku pierwszego zamówienia wymagany jest aktualny wyciąg z CEDIG wraz z akceptacją warunków
współpracy.
9. W przypadku rezygnacji z zamówienia rościmy sobie prawo do potrącenia z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego realizacją - koszty przygotowalni i opracowania graficznego, inne
10. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z zamówienia z chwilą dokonania wypalenia zamówionych materiałów ( dotyczy ceramiki reklamowej )
11. Minimalna wartość zamówienia składanego za pośrednictwem strony internetowej to 500 zł netto.
12. O ile indywidualne ustalenia z Sprzedającym nie mówią inaczej - w przypadku nowych klientów, pierwsze zamówienia będą realizowane po uprzednim dokonaniu przedpłaty w wysokości  100 % wartości brutto zamówienia na co zostanie wystawiona faktura VAT. W przypadku braku wpłaty zamówienie nie będzie realizowane.
13. SIDE Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za gotowe projekty graficzne przesłane przez kupującego.
14. SIDE Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za wydruk prac zaakcepowanych przez Klienta a zawierających błedy techniczne lub treściowe.
§ 3 Ceny, promocje i rabaty
1. Wszystkie wyświetlane na stronie ceny są cena netto ( bez VAT ) i nie zawierają kosztów znakowania ani transportu.
2. Koszty znakowania każdorazowo będą indywidualnie ustalane z kupującym
3. Promocje widoczne na stronie obowiązują w określonych przedziałach czasowych lub do wyczerpania zapasów.
4. Sprzedający na prawo co zmiany cen w ciągu dnia.
5. Stosowane w sklepie rabaty nie podlegają sumowaniu.
6. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjny system rabatowania.
§ 4 Warunki realizacji zamówień na ceramikę reklamową
 
1. SIDE Agencja Reklamowa gwarantuje wysoką jakość Towarów i udziela gwarancji jakości Towaru na okres 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy każdej partii Towaru.
2. Klient ma obowiązek sprawdzić ilość i jakość dostarczonego Towaru zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia pod rygorem utraty wnoszenia roszczeń związanych z ilością dostarczonego Towaru i wadami jakościowymi, które mogą być zauważone podczas rozładunku.
3. Gwarancją nie są objęte różnice w odcieniach kolorów do 15%. Odcienie kolorów po wypaleniu mogą być różne w zależności od jakości i koloru
porcelany i porcelitu, grubości użytej farby oraz temperatury wypału. Kolory farb ceramicznych nie posiadają oznaczeń Pantone i nie mogą być dokładnie przyrównywane do tego wzornika.
4. Nadruki na wyrobach porcelanowych i porcelitowych są wypalane w temperaturze 780 - 840°C, co zapewnia ich trwałość na zmywanie w zmywarkach mechanicznych. Nadruki na szkle są wypalane w temperaturze 560 - 620°C. Z tego powodu zaleca się zmywanie ręczne. Również dla zdobień wykonywanych techniką Magic Mug oraz Art Print zalecane jest zmywanie ręczne.
5. W przypadku nadruku w formie zdjęcia odstępstwo kolorystyczne dla docelowej ilości w stosunku do prototypu nie może być powodem reklamacji.
6. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie firmie SIDE Agencja Reklamowa w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia wady Towaru, a wady jawne w terminie 3 dni od dnia dostawy, pod rygorem utraty przez Klienta prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad Towaru.
7. Po zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązana jest dochować wszelkich starań celem zminimalizowania ujemnych skutków ujawnienia się wady.
8. SIDE Agencja Reklamowa zobowiązana jest do naprawy, ew. wymiany reklamowanego Towaru chyba, że strony ustalą odpowiednie
obniżenie ceny - w terminie 7 do 28 dni od dnia stwierdzenia przez SIDE Agencję Reklamową zasadności reklamacji i po zbadaniu
istnienia zgłoszonych wad w siedzibie PRODUCENTA Ceramiki Reklamowaj.
9. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa SIDE Agencja Reklamowa. W przypadku potwierdzenia wad Towaru, SIDE Agencja Reklamowa pokryje koszty transportu i badania Towaru.
10.  Klienci traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli:
* nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 3 dni od dnia dostawy,
* nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.
11. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz SIDE Agencja Reklamowa za wyjątkiem tych Towarów, których dotyczy reklamacja.
12. Odpowiedzialność SIDE Agencja Reklamowa z tytułu wad Towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania
SIDE Agencja Reklamowa. Odpowiedzialnością SIDE Agencja Reklamowa nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność SIDE Agencja Reklamowa zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Klienta ceny netto reklamowanego
Towaru.
13. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Klienta ulegają wyłączeniu. Jakiekolwiek roszczenia Klienta wobec SIDE Agencja Reklamowa z tytułu rękojmi są wyłączone.
14. SIDE Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Towaru do spodziewanego przez Klieta celu, jeżeli Klient nie sprecyzowała na piśmie wszelkich warunków dot. Towaru.
15. Firma SIDE Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za wydruk prac zaakcepowanych przez Klienta a zawierających błedy techniczne lub treściowe.
§ 5 Asortyment
1. SIDE Agencja Reklamowa dokłada wszelkich starań aby wszystkie podawane na stronie informacje dotyczące oferowanych produktów nie zawierały żadnych błędów.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisach produktów dostarczonych przed dostawców.
3. Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia lub wycofania produktu z oferty w ciągu dnia
§ 6 Realizacje
1. Standardowo zlecenia realizowane są w terminie 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji po wcześniejszym zaakceptowaniu wzoru.
2. Istnieje możliwość skorzystania z ofert specjalnych:
- „Last minute” - realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych w miarę możliwości produkcyjnych.
- FAST TRACK –
realizacja zlecenia w czasie 48 godzin. Oferta dotyczy tylko wybranych produktów, po wcześniejszej konsultacji z działem handlowym firmy SIDE Agencja Reklamowa.
3. Firma SIDE Agencja Reklamowa zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od firmy SIDE Agencja Reklamowa (awaria maszyn, choroba personelu, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).
§ 7 Warunki dostawy towaru
1. W przypadku zamówień o wartości poniżej 1000 zł netto, koszt transportu do siedziby zamawiającego lub innego wskazanego przez niego miejsca, pokrywa kupujący.
2. W przypadku zamówień o wartości powyżej 1000 zł netto, koszt transportu pokrywa sprzedający.
3. Na terenie kraju przesyłki wysyłane są firmą kurierską – koszt przesyłki określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
4. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada firma kurierska. Kupujący powinien w obecności kuriera dokonać sprawdzenia przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub braków ilościowych towaru – zamawiający powinien zgłosić ten faktu kurierowi i wypełnić odpowiedni formularz reklamacyjny dostarczony przez kuriera.
5. Wszelki reklamacje dotyczące uszkodzeń lub braków towaru ujawnione po dostarczeniu towaru przez kuriera nie będą uwzględniane.
6. SIDE Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.
7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru.
8. W każdym przypadku to sprzedawca ustala dokładną ilość zamawianych produktów, może ona się różnić zaledwie o kilka sztuk od rzeczywistego zamówienia. Wynika to ze sposobu pakowania produktów.
9. Klient każdorazowo po otrzymaniu towaru jest zobowiązany do sprawdzenia czy otrzymany towar jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. W przypadku niezgodności towaru ze specyfikacją zamówienia, klient powinien nie później niż w ciągu 2 dni roboczych powiadomić o tym fakcie pracowników SIDE Agencja Reklamowa.
§ 8 Warunki płatności
1. O ile indywidualne ustalenia ze sprzedającym nie mówią inaczej - przed realizacją zamówienia
niezbędne jest wpłacenie przedpłaty w wysokości 100 % wartości zamówienia brutto. Po otrzymaniu wpłaty sprzedający wystawi fakturę VAT. 
2. Płatności należy dokonać na poniższe dane:
SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik
ul. Batorego 1
05-250 - Radzymin

Numer konta : PKO BO S.A. 88 1020 1390 0000 6302 0184 3275

3. W tytule przelewu należy podać numer faktury proforma lub numer zamówienia.
4. Dla stałych klientów ofertujemy odroczone terminy płatności.
5. SIDE Agencja Reklamowa zastrzega sobie prawo właśności zamawianego towaru do chwili uiszczenia przez zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia oznacza pełną akceptację wszystkich warunków opisanych na stronie ceramika-reklamowa.com.pl

2. W przypadku sporów których nie udało się rozwiązać na drodze obopólnego porozumienia, rozstrzygane one będą przez sąd właściwy dla SIDE Agencja Reklamowa.
3. SIDE Agencja Reklamowa zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów, znaków firmowych kupujących składających zamówienia oraz oznakowanych i wyprodukowanych produktów do celów marketingowych. Wszelkie materiały przekazane przez kupującego nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia.
4. SIDE Agencja Reklamowa ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

5. Wszelkie spory, których stroną będzie SIDE Agencja Reklamowa, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy do siedzieby firmy SIDE Agencja Reklamowa tj. Sąd Rejonowy w Wołominie

§ 10 Polityka plików „cookies”

"Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej."

Zaufali nam

Kontakt ze sklepem

Zachęcamy do kontaktu.