Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik z siedzibą w Radzyminie, ul. Batorego 1, kod pocztowy 05-250, adres e-mail: side@side.com.pl, tel. -48 22 10 10 156
Uprzejmie informujemy, że firma SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik prowadzi działalność od 2001 r, gromadzi i przetwarza informacje pozyskane w drodze wymiany korespondencji drogą elektroniczną, podpisane umowy współpracy, otrzymane zamówienie, rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę ceramika-reklamowa.com.pl, side.com.pl, tworząc bazę podmiotów gospodarczych.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik z siedzibą przy ul. Batorego 1, 05-250 w Radzyminie. Z  Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Batorego 1, 05-250 Radzymin lub email:
side@side.com.pl


2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów i zamówień oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych oraz biuro rachunkowe.
4 Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do realizacji otrzymanych zamówień, i przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

5. Państwa dane osobowe będą przez firmę SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem:
side@side.com.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Batorego 1, 05-250 w Radzyminie

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie wzajemnej wymiany korespondencji drogą tradycyjną lub mailową, poprzez otrzymane zapytania ofertowe, rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez strony:
ceramika-reklamowa.com.pl, side.com.pl
, (zakładka REJESTRACJA), ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

8. SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Zaufali nam

Kontakt ze sklepem

Zachęcamy do kontaktu.